Biuletyn Informacji Publicznej ZRFPK

Podstawowe dane ekonomiczno-finansowe "Funduszu Pomerania" Sp. z o.o.

Bilans Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółki z o.o. w Szczecinie za rok obrotowy 2017 (uproszczony) porównując z danymi  bilansu za 2016 r. i 2015 r., oraz przychody i koszy

 

Wyszczególnienie

 

2015

2016

2017

AKTYWA

(tys. PLN)

A. AKTYWA TRWAŁE

313,8

290,4

277,5

B. AKTYWA OBROTOWE

30 353,5

30 010,6   

31 893,2

w tym:

 

 

 

1. Należności krótkoterminowe

211,9

         609,0   

439,5

2. Inwestycje krótkoterminowe

29 803,0

29 004,5   

30 836,0

3. Krótkoterminowe rozliczenia
     międzyokresowe

338,6

396,0   

616,6

AKTYWA OGÓŁEM

30 667,3

30 301,0   

32 170,8

PASYWA

  (tys. PLN)

A. KAPITAŁ WŁASNY

28 929,6

29 068,3   

30 840,6

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

1 737,7

1 232,8   

1 330,1

w tym:

 

 

 

1. Rezerwy na zobowiązania

1587,4

1 141,3   

1 185,9

2.Zobowiązania krótkoterminowe

116,9

75,0   

132,8

3. Rozliczenia międzyokresowe

33,4

16,5   

11,4

PASYWA OGÓŁEM

30 667,3

30 301,0   

32 170,8

 

 

 

 

A. Przychody ze sprzedaży i zrównane 

952,6

1 276,4

1 534,9

B. Koszty działalności operacyjnej

2 447,7

2 204,7

2 498,4

C. Pozostałe przychody operacyjne

2 896,8

2 801,8

2 147,5

D. Pozostałe koszty operacyjne

1 987,8

2 535,8

1 725,6

E. Przychody finansowe

795,0

711,1

621 4

F. Koszty finansowe

1,5

0

0

G. Zysk netto

137,7

36,5

56,4