Biuletyn Informacji Publicznej ZRFPK

Podstawowe dane ekonomiczno-finansowe "Funduszu Pomerania" Sp. z o.o.

Bilans Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółki z o.o. w Szczecinie za rok obrotowy 2015 (uproszczony) porównując z danymi  bilansu za 2013 r. i 2014 r., oraz przychody i kosz

 

Wyszczególnienie

 

2013

2014

2015

AKTYWA

(tys. PLN)

A. AKTYWA TRWAŁE

183,5

282,1

313,8

B. AKTYWA OBROTOWE

30 337,9

30 491,3

30 353,5

w tym:

   

 

1. Należności krótkoterminowe

13 618,0

510,8

211,9

2. Inwestycje krótkoterminowe

29 591,9

29 596,9

29 803,0

3. Krótkoterminowe rozliczenia
     międzyokresowe

731,5

383,5

338,6

AKTYWA OGÓŁEM

30 521,4

30 773,4

30 667,3

PASYWA

  (tys. PLN)

A. KAPITAŁ WŁASNY

27 551,8

28 402,1

28 929,6

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

2 969,6

2 371,3

1 737,7

w tym:

   

 

1. Rezerwy na zobowiązania

2 381,1

2 178,6

1587,4

2.Zobowiązania krótkoterminowe

449,5

123,4

116,9

3. Rozliczenia międzyokresowe

139,0

69,3

33,4

PASYWA OGÓŁEM

30 521,4

30 773,4

30 667,3

     

 

A. Przychody ze sprzedaży i zrównane 

1 681,0

1 696,7

952,6

B. Koszty działalności operacyjnej

2 478,1

2 613,6

2 447,7

C. Pozostałe przychody operacyjne

2 898,0

4 591,2

2 896,8

D. Pozostałe koszty operacyjne

2 999,1

4 261,4

1 987,8

E. Przychody finansowe

1 218,9

988,7

795,0

F. Koszty finansowe

3,2

3,0

1,5

G. Zysk netto

128,9

241,4

137,7