Biuletyn Informacji Publicznej ZRFPK

Informacje o poręczeniach kredytów, poręczeniach leasingów, poręczeniach wadiów przetargowych

Fundusz Pomerania udziela poręczeń mikro, małym lub średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę i prowadzącym działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego lub prowadzącym działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego i posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Korzyści dla Przedsiębiorcy

- zwiększenie dostępności kredytu przy niewystarczających własnych zabezpieczeniach, co jest szczególnie istotne dla małych firm i/lub rozpoczynających działalność;

- skrócenie procedury uzyskania kredytu, w związku z możliwością szybkiego pozyskania poręczenia;

- uzyskanie poręczenia za pośrednictwem instytucji finansującej, bez konieczności kontaktowania się z Funduszem;

- podejmowanie nowych projektów, finansowanie inwestycji oraz wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych;

- tworzenie nowych i zachowanie istniejących miejsc pracy.

- możliwość korzystania z finansowania zewnętrznego przez przedsiębiorców:

·         we wczesnej fazie rozwoju,

·         nie posiadających odpowiednich zabezpieczeń na realizację inwestycji,

·         nie posiadających historii kredytowej

 

Przedmiot poręczenia

Poręczeniem mogą być objęte kredyty i pożyczki bankowe przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej, m.in: zakup produkcyjnych środków trwałych i obrotowych, wyposażenia i materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności, finansowanie działalności bieżącej.

 

Wysokość poręczenia

Poręczenie może być udzielone maksymalnie do 80 % wykorzystanej kwoty przyznanego kredytu bez odsetek od kredytu/pożyczki, nie więcej niż 1.000.000,00 zł

 

Okres poręczenia

Poręczenia są terminowe i udzielane na okres zgodny z okresem spłaty kredytu/pożyczki, wydłużony maksymalnie o 9 miesięcy.

 

Czas oczekiwania na poręczenie

Wnioski o poręczenie rozpatrywane są przez Fundusz do 14 dni pod warunkiem przedstawienia kompletu wymaganych dokumentów.

 

Koszty poręczenia

Z tytułu udzielonego poręczenia Fundusz pobiera jednorazową opłatę prowizyjną zgodnie z tabelą opłat i prowizji obowiązującą w Funduszu.

Opłata prowizyjna jest potrącana przez Instytucję finansującą z pierwszej transzy kredytu i przekazywana na rachunek Funduszu lub dokonywana bezpośrednio przez przedsiębiorcę.

 

Procedura udzielania poręczeń

1. Wniosek o udzielenie poręczenia Przedsiębiorca (MŚP) pobiera i składa w Instytucji Finansującej współpracującej z Funduszem Pomerania wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu/pożyczki.

2. Po podjęciu decyzji o udzieleniu kredytu/pożyczki Instytucja Finansująca przekazuje do Funduszu wniosek kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy o udzielenie poręczenia wraz z wymaganymi załącznikami.

3. Rozpatrując wniosek o udzielenie poręczenia Fundusz, podobnie jak Instytucja Finansująca, dokonuje analizy i ocenia zdolność przedsiębiorcy do spłaty kredytu wraz z odsetkami. Ocena ta stanowi podstawę do podjęcia decyzji o udzieleniu lub odmowie poręczenia. Po podjęciu pozytywnej decyzji o udzieleniu poręczenia Fundusz zawiera z Przedsiębiorcą umowę o udzielenie poręczenia, a za udzielone poręczenie przedsiębiorca dokonuje wpłaty prowizji.

4. Jednocześnie z Instytucją Finansującą, Fundusz zawiera umowę poręczenia kredytu.

 

Zabezpieczenie poręczenia

Fundusz wymaga zabezpieczenia udzielonego poręczenia w formie weksla in blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową. W szczególnych wypadkach, gdy kredyt/pożyczka jest obarczony bardzo wysokim kredytem, Fundusz może uzależnić decyzję o udzieleniu poręczenia od ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w formach stosowanych powszechnie przez banki.

Warunki dodatkowego zabezpieczenia poręczenia są określone w odrębnej umowie pomiędzy kredytobiorcą a Funduszem. Ponieważ Fundusz poręcza tylko część kredytu/pożyczki, kredytobiorca zobowiązany jest do ustanowienia zabezpieczenia na rzecz kredytodawcy pozostałej, nie poręczonej części kredytu/pożyczki, zgodnie z jego wymogami.

Poręczenie obejmuje zobowiązania Funduszu w wysokości ustalonej w umowie, w przypadku gdyby kredytobiorca nie wykonał zobowiązań z tytułu umowy kredytu/pożyczki w oznaczonym terminie.
Fundusz pokrywa część kwoty kredytu/pożyczki nie spłaconej przez kredytobiorcę, proporcjonalnie do podziału ryzyka określonego w umowie poręczenia.

 

Informacje dodatkowe

Wnioski o udzielenie poręczenia można otrzymać w wydziałach kredytowych oddziałów banków współpracujących z Funduszem.


Dodatkowe informacje na temat poręczeń i gwarancji kredytów/pożyczek można uzyskać telefonicznie pod numerem (0-91) 813 01 10, jak również na stronie internetowej Funduszu www.funduszpomerania.pl lub w Biurze  Funduszu Pomerania w Szczecinie.