Biuletyn Informacji Publicznej ZRFPK

Specjalista ds. ochrony danych osobowych / Koordynator /ważne do 27.09.2019r.

ZAKOŃCZONO/Specjalista ds. wadiów i gwarancji

ZAKOŃCZONO/Kierownik Projektu/ ważne do 22.02.2019r.

ZAKOŃCZONO/Specjalista ds. finansowo-księgowych/ ważne do 22.02.2019r.

ZAKOŃCZONO/Konsultant ds. wdrożeń / ważne do 21.01.19r.

ZAKOŃCZONO/Ekspert ds. Ryzyka Kredytowego Przedsiębiorstw/ ważne do 21.01.19r.

ZAKOŃCZONO/ Specjalista ds. BHP/ważne do 18.01.2019r.

ZAKOŃCZONO / Ekspert/ Członek Komitetu Sterującego/ ważne do 06.12.2018r.

ZAKOŃCZONO/ Pełnomocnik ds. zamówień publicznych

ZAKOŃCZONE/Inspektor Ochrony Danych Osobowych

ROZSTRZYGNIETO / Mobilny Area Manager

ROZSTRZYGNIĘTO / Ekspert ds. Lean Management

ROZSTRZYGNIĘTO/Członek Komitetu Sterującego/ ważne do 19.04.2017r.

ROZSTRZYGNĘTO/Specjalista ds. zamówień publicznych/ oferta ważna do 17.02.2017r.

Audytor Wewnętrzny

OCZEKUJEMY:

 1. posiadania następujących kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
 • jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
 • złożenie, w latach 2003–2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
 • uprawnienia biegłego rewidenta, lub
 • dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych;
 1. znajomość praktyczna metodologii przeprowadzania audytu;
 2. dobra znajomość przepisów prawa związanych z dokonywaniem audytu wewnętrznego;
 3. bardzo dobre rozumienie procesów biznesowych;
 4. biegła znajomość obsługi Microsoft Word, Excel, Power Point;

ZAKRES ZADAŃ:

 • organizowanie i wykonywanie zadań w zakresie wspomagania procesów decyzyjnych przyczyniających się do zapewnienia skuteczności i efektywności działania Spółki, wiarygodności jej sprawozdawczości finansowej, jak i zgodności działania Spółki z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi;
 • organizowanie i dokonywanie kontroli wstępnej, bieżącej (sterującej), a także następczej (końcowej) wraz ze sprawozdawczością całego procesu;
 • organizowanie i sprawowanie kontroli wewnętrznej w obszarze kontroli funkcjonalnej i kontroli instytucjonalnej;
 • efektywne i bieżące reagowanie na niedomagania i uchybienia, a także stałe monitorowanie efektywności wdrożonych mechanizmów kontrolnych;
 • aktywne działanie na rzecz jakości i poprawności wykonywanych czynności przez każdego pracownika,  jego bezpośredniego przełożonego oraz dodatkowo przez osoby  i partnerów biznesowych współpracujących ze Spółką;
 • dokonywanie badania i oceny istniejących w Spółce procedur i mechanizmów kontroli wewnętrznych oraz ich praktycznego przestrzegania;
 • ocena przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych jednostki oraz programów, strategii i standardów ustanowionych w Spółce;
 • niezależna ocena efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli, w tym procedur kontroli finansowej;
 • wykonywanie czynności doradczych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania Spółki, a nie naruszających zasad obiektywizmu i niezależności audytora wewnętrznego;
 • ocena efektywności i gospodarności wykorzystywania zasobów Spółki;
 • niezależna ocena procesów zarządzania ryzykiem, kontroli oraz ładu organizacyjnego;
 • definiowanie oraz analiza obszarów ryzyka w zakresie działania Spółki;
 • tworzenie mapy ryzyka w aspekcie wyników oceny (prawdopodobieństwa jego wystąpienia i skutków);
 • opracowanie programu zadania audytowego;
 • przeprowadzenie czynności audytorskich w ramach zadania audytowego planowanego
  i doraźnego, zgodnie z Ustawą o finansach publicznych oraz innymi przepisami prawa w tym zakresie, Standardami audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Kodeksem etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych i metodologią audytu wewnętrznego opisaną w Księdze procedur;
 • ustalanie stanu faktycznego oraz przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości;
 • planowanie działań audytowych, w tym opracowanie i przedkładanie Prezesowi Zarządu  długoterminowego i rocznego planu audytu;
 • opracowanie metodyki audytu wewnętrznego;
 • planowanie i realizacja zadań audytowych;
 • prowadzenie kontroli i monitorowanie realizacji rekomendacji poaudytowych przez komórki organizacyjne;
 • prowadzenie oceny wewnętrznej audytu wewnętrznego;
 • sporządzanie sprawozdania półrocznego i rocznego z realizacji planu audytu;
 • opracowanie raportu końcowego z audytu wewnętrznego z określeniem rekomendacji (zaleceń poaudytowych);
 • wskazywanie skutecznych rozwiązań zmierzających do zapobiegania i likwidowania zauważonych nieprawidłowości;
 • przedstawianie Prezesowi Zarządu  ustaleń i zaleceń dotyczących obszaru poddanego audytowi; 
 • rzetelne dokumentowanie wszelkich czynności audytorskich;
 • przedkładanie Zarządowi wniosków o powołanie rzeczoznawcy w przypadkach wymagających specjalnych kwalifikacji;
 • współpraca z zewnętrznymi organami kontroli i nadzoru oraz audytorami zewnętrznymi;
 • organizowanie i nadzór nad korespondencją związaną z wykonywaniem zadań wynikających z zakresu czynności;
 • Audytor będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie w pełni minimum czterech  audytów w ciągu trwania umowy zgodnie z ustalonym harmonogramem;

 

OFERUJEMY:

 • praca w miłej i przyjaznej atmosferze;
 • wynagrodzenie w formie ryczałtu miesięcznego;
 • zatrudnienie dla osoby fizycznej;
 • umowę zlecenie na 12 miesięcy;
 • możliwość dalszej współpracy;

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV+ list motywacyjny

na adres: praca@zrfpk.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.

Specjalista ds. HR/ w toku

ZAKRES ZADAŃ:

 • utworzenie systemu ocen pracowniczych (określenie m.in. celów, zasad, kryteriów, technik);
 • utworzenie procedur ocen pracowniczych;
 • wdrożenie procesu ocen pracowniczych;
 • możliwość tworzenia programów rozwojowych pracowników;
 • wsparcie merytoryczne kadry zarządzającej;

OCZEKUJEMY:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku minimum 3 letnie (doświadczenie w branży HR będzie dodatkowym atutem);
 • wykształcenie wyższe, kierunkowe;
 • znajomość narzędzi HR w tym ocen pracowniczych;
 • odpowiedzialność, zaangażowanie;
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne;

OFERUJEMY:

 • praca w miłej i przyjaznej atmosferze;
 • wynagrodzenie w formie ryczałtu, za miesiąc;
 • elastyczny czas pracy (wymagane do 4h w tygodniu);
 • zatrudnienie dla osoby fizycznej;
 • umowę zlecenie na okres 12 miesięcy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV+ list motywacyjny

na adres: praca@funduszpomerania.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.

 

Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu / oferta ważna do 30.11.2016r. / ZAKOŃCZONE

 

ZAKRES ZADAŃ:

 • nadzór nad aktywnym rozwijaniem sieci sprzedaży produktów i usług
  w województwie zachodniopomorskim;
 • realizowanie planów sprzedażowych poprzez aktywne pozyskiwanie klientów;
 • opracowywanie polityki sprzedaży; 
 • przestrzeganie określonych standardów działań I procedur istniejących
  w Spółce;
 • profesjonalne reprezentowanie interesów Spółki podczas spotkań biznesowych i promocyjnych;
 • planowanie strategii marketingowej;
 • aktywne promowanie produktów i usług Spółki
 • inne zadanie dedykowane obszarowi sprzedaży i marketingu, zlecone przez Zarząd Spółki.

OCZEKUJEMY:

 • wykształcenia wyższego, przy czym preferowane są kierunki związane
  z zarządzaniem firmą i zasobami ludzkimi;
 • minimum 5-letnie doświadczenie na stanowiskach na poziomie dyrektora;
 • samodzielności w realizacji powierzonych zadań;
 • potwierdzonego rezultatami doświadczenia we współpracy zarówno
  z lokalnymi przedsiębiorcami, jak i instytucjami oraz samorządami wspierającymi rozwój regionu zachodniopomorskiego;
 • biegłego posługiwania się językiem polskim;
 • wysokiego poziomu kompetencji miękkich, w szczególności komunikatywności i sumienności;
 • zorientowania na cel i wynik sprzedażowy;
 • mobilności (prawo jazdy kat. B) oraz dyspozycyjności;
 • biegłej znajomości środowiska MS Office;
 • przedsiębiorczości w działaniu, sumienności.

OFERUJEMY:

 • bezpośrednia współpraca z Zarządem Spółki;
 • konkurencyjne warunki współpracy;
 • narzędzia niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku;
 • wsparcie merytoryczne podczas procesu wdrożenia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV+ list motywacyjny do 30.11.2016r.

na adres: praca@zrfpk.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.

Menadżer Sprzedaży ds. Wadiów / oferta ważna do 10.11.2016r. / ZAKOŃCZONE

 

ZAKRES ZADAŃ:

 • rozwijanie sieci sprzedaży wadiów w województwie zachodniopomorskim;
 • realizowanie planów sprzedażowych poprzez aktywne pozyskiwanie klientów w zakresie wadiów;
 • aktywny udział w opracowywaniu polityki sprzedaży wadiów; 
 • przestrzeganie określonych standardów działań I procedur istniejących
  w Spółce;
 • profesjonalne reprezentowanie interesów Spółki podczas spotkań biznesowych I promocyjnych;;
 • inne zadanie dedykowane obszarowi sprzedaży wadiów, zlecone przez przełożonego.

OCZEKUJEMY:

 • samodzielności w realizacji powierzonych zadań;
 • potwierdzonego rezultatami doświadczenia w sprzedaży produktów finansowych;
 • biegłego posługiwania się językiem polskim;
 • wysokiego poziomu kompetencji miękkich, w szczególności komunikatywności i sumienności;
 • zorientowania na cel i wynik sprzedażowy;
 • mobilności (prawo jazdy kat. B) oraz dyspozycyjności;
 • biegłej znajomości środowiska MS Office;
 • przedsiębiorczości w działaniu.

OFERUJEMY:

 • bezpośrednia współpraca z Zarządem Spółki;
 • wsparcie zespołu sprzedaży w realizowaniu wyznaczonych celów;
 • organizowanie pracy w ramach samodzielnego stanowiska
 • współpracę w oparciu o kontrakt menadżerski bądź umowę cywilno-prawną począwszy od października 2016 roku;
 • atrakcyjne wynagrodzenie plus premia za wypracowane wyniki;
 • narzędzia niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku;
 • wsparcie merytoryczne podczas wdrożenia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV+ list motywacyjny

na adres: praca@zrfpk.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.

Przewodniczącego Komitetu Sterującego/ oferta ważna do 28.06.2016r. /ZAKOŃCZONE

Miejsce pracy: Szczecin

Zadania Przewodniczącego Komitetu  Sterującego

 • zatwierdzanie członków zespołu zarządzania projektem,
 • nadzorowanie  prac związanych z opracowaniem założeń projektu,
 • monitorowanie finansów projektu,
 • monitorowanie ryzyka,
 • monitorowanie zmian w Planie Projektu
 • monitorowanie osiągnięcia wskaźników rezultatów projektu
 • zagwarantowanie, że wszelkie proponowane zmiany zakresu, kosztów lub terminów związanych z projektem mają na celu osiągnięcie wskaźników i rezultatów projektu,
 • przekazywanie  informacji Prezesowi Zarządu  o postępach projektu,
 • zwoływanie posiedzeń komitetu sterującego,
 • ustalenie porządku posiedzeń komitetu sterującego,
 • prowadzenie posiedzeń komitetu sterującego,
 • ustalenia harmonogramu prac komitetu sterującego,
 • przedkładanie dla komitetu sterującego do zatwierdzenia zaleceń, decyzji  związanych z realizacją poszczególnych etapów projektu,
 • przekazanie raportu końcowego Prezesowi Zarządu,

Nasze oczekiwania:

 • Minimum 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku o zbliżonym zakresie odpowiedzialności,
 • Wymagania dodatkowe: znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • Doświadczenie w realizacji projektów UE i ich rozliczania,
 • Znajomość zagadnień związanych ze zwrotnymi mechanizmami finansowymi UE,
 • Umiejętność zarządzania projektami wg. PRINCE 2
 • Znajomość zasad budżetowania projektów UE
 • Znajomość programów księgowych,
 • Wysokie umiejętności interpersonalne (komunikacja, bezkonfliktowość, współpraca z innymi komórkami),
 • Bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność jej planowania,

Oferujemy:

 • Współpraca  na okres projektu,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Praca na samodzielnym stanowisku,
 • Szerokie możliwości rozwoju zawodowego,

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV+ list motywacyjny

na adres: praca@zrfpk.pl

z dopiskiem w tytule wiadomości "PKS".

 W e-mailu prosimy uwzględnić informację o dyspozycyjności. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi osobami.

Zastępca Kierownika Projektu / oferta ważna do 30.04.16r./ZAKOŃCZONE

Miejsce pracy: Szczecin

Opis stanowiska:

 • odpowiedzialność za realizację projektu
 • zarządzanie podległym zespołem i współpraca z innymi komórkami organizacji
 • prowadzenie sprawozdawczości w projekcie na potrzeby Zarządu i Instytucji Kontrolujących
 • zarządzanie kosztami w projekcie i zamówieniami, kontrola i realizacja wskaźników min. zarządczych , projektowych
 • prowadzenie działań promocyjnych i marketingowych w projekcie

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane (ekonomia, zarządzanie, finanse),
 • min. trzyletnie doświadczenie w pracy w projektach unijnych,
 • min. trzyletnie doświadczenie w sprawozdawczości w projektach,
 • umiejętność dostrzegania problemów, ich analizy, generowania adekwatnych rozwiązań,
 • znajomość wytycznych i procedur przy realizacji projektów EFS/EFRR,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • znajomość pakietu MS Office
 • mile widziana znajomość PRINCE2
 • komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność
 • czynne prawo jazdy kategorii B

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • atrakcyjny system motywacyjny
 • przygotowanie i wdrożenie do realizacji zadań
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • niezbędne narzędzia pracy

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) prosimy wysyłać na praca@zrfpk.pl

W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez ZRFPK Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zmianami).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Kierownik Projektu / oferta ważna do 17.03.16r./ ZAKOŃCZONE

Miejsce pracy: Szczecin

Opis stanowiska:

 • odpowiedzialność za realizację projektu
 • zarządzanie podległym zespołem i współpraca z innymi komórkami organizacji
 • prowadzenie sprawozdawczości w projekcie na potrzeby Zarządu i Instytucji Kontrolujących
 • zarządzanie kosztami w projekcie i zamówieniami, kontrola i realizacja wskaźników min. zarządczych , projektowych
 • prowadzenie działań promocyjnych i marketingowych w projekcie

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane (ekonomia, zarządzanie, finanse),
 • min. trzyletnie doświadczenie w pracy w projektach unijnych,
 • min. trzyletnie doświadczenie w sprawozdawczości w projektach,
 • umiejętność dostrzegania problemów, ich analizy, generowania adekwatnych rozwiązań,
 • znajomość wytycznych i procedur przy realizacji projektów EFS/EFRR,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • znajomość pakietu MS Office
 • mile widziana znajomość PRINCE2
 • komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność
 • czynne prawo jazdy kategorii B

Oferujemy:

 • umowę o pracę na zastępstwo
 • atrakcyjny system motywacyjny
 • przygotowanie i wdrożenie do realizacji zadań
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • niezbędne narzędzia pracy

 

Zgłoszenia (cv i list motywacyjny) prosimy kierować na praca@zrfpk.pl

 

DORADCA ds. wadiów / oferta ważna do 15.01.2016r./ ZAKOŃCZONE

Miejsce pracy: Szczecin, Koszalin, Zachodniopomorskie,

Liczba wakatów: 2 (jedno stanowisko w Szczecinie, jedno stanowisko w Koszalinie)

Opis stanowiska:

 • aktywne pozyskiwanie klientów oraz ich rzetelna i kompleksowa obsługa w zakresie oferowanych produktów
 • sporządzanie dokumentacji w zakresie świadczonych produktów
 • budowanie i rozwijanie własnego portfela klientów poprzez pozyskiwanie nowych klientów, nawiązywanie z nimi trwałych relacji
 • monitorowanie i odpowiedzialność za realizację indywidualnego planu sprzedażowego
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane (ekonomia, zarządzanie, finanse)
 • min. roczne doświadczenie w pracy w branży finansowej
 • znajomość lokalnego rynku
 • znajomość pakietu MS Office
 • umiejętność budowania i podtrzymywania długotrwałych relacji z klientami
 • komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność
 • doświadczenie, wysoka kultura osobista, dobra prezencja
 • wymagane własny samochód
 • prawo jazdy kategorii B

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • atrakcyjny system motywacyjny
 • przygotowanie i wdrożenie do realizacji zadań
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • udział w budowaniu wysokiej pozycji firmy na rynku usług finansowych

Termin zgłoszeń

 • do 15.01.2015 r.

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) prosimy wysyłać na  praca@zrfpk.pl

W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez ZRFPK Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zmianami).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Rady Nadzorczej spółki Pożyczki Zachodniopomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

HR Business Partner / oferta ważna do 30.12.2015r.

HR Business Partner

Wymagane kwalifikacje:

 • minimum 3 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (doświadczenie w branży HR będzie dodatkowym atutem) lub minimum 2 letnie doświadczenie liderskie w branży HR;
 • dojrzałość biznesowa; zorientowanie na rezultaty; odpowiedzialność, zaangażowanie;
 • umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków;
 • umiejętność budowania długotrwałych relacji;
 • umiejętność zarządzania zmianą;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Zakres obowiązków  

HR Business Partner współpracuje z kadrą managerską w następujących obszarach:

 • współtworzenie strategii biznesowej w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi;
 • wzmacnianie poziomu realizacji wyników biznesowych poprzez identyfikację potrzeb HR i planowanie działań rozwojowych;
 • przeprowadzanie procesów rekrutacyjnych;
 • wzmacnianie zaangażowania poprzez rekomendację oraz wdrażanie działań usprawniających;
 • kształtowanie i realizacja procesu ocen pracowniczych;
 • zarządzanie talentami w organizacji;
 • dbanie o komunikację wewnętrzną oraz przestrzeganie wewnętrznych zasad i procedur w zakresie realizacji polityki HR;

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju kompetencji w zaawansowanych zróżnicowanych procesach HR wewnętrznego;
 • realny wpływ na kształtowanie kultury organizacyjnej firmy;
 • praca w miłej i przyjaznej atmosferze;
 • wynagrodzenie w formie ryczałtu, za miesiąc
 • elastyczny czas pracy
 • zatrudnienie na umowę zlecenie na okres 12 miesięcy.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres:

praca@zrfpk.pl

Oferta ważna do 30.12.2015r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.

 

Audytor wewnętrzny/ oferta ważna do 15.01.2016r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat

ze względu na problemy techniczne z serwerem poczty email postępowanie rekrutacyjne zostało anulowane

Zapraszamy do składania aplikacji do 15.01.2016r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Audytor Wewnętrzny

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie: wyższe, preferowane z zakresu prawa, zarządzania, finansów lub ekonomii, studia podyplomowe oraz kursy w zakresie audytu wewnętrznego.
 • staż pracy: co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w audycie wewnętrznym.
 • dobra znajomość przepisów prawa związanych z dokonywaniem audytu wewnętrznego,
 • bardzo dobre rozumienie procesów biznesowych,
 • znajomość praktyczna metodologii przeprowadzania audytu, posiadanie kwalifikacji zawodowych (mile widziane np. ACCA, CIMA, CIA,
 • uprawnienia biegłego rewidenta),
 • biegła znajomość obsługi Microsoft Word, Excel, Power Point.

Szczegółowy zakres odpowiedzialności:

 • organizowanie i wykonywanie zadań w zakresie wspomagania procesów decyzyjnych przyczyniających się do zapewnienia skuteczności i efektywności działania Spółki, wiarygodności jej sprawozdawczości finansowej, jak i zgodności działania Spółki z przepisami prawa
  i regulacjami wewnętrznymi;
 • organizowanie i dokonywanie kontroli wstępnej, bieżącej (sterującej), a także następczej (końcowej) wraz ze sprawozdawczością całego procesu;
 • organizowanie i sprawowanie kontroli wewnętrznej w obszarze kontroli funkcjonalnej i kontroli instytucjonalnej;
 • efektywne i bieżące reagowanie na niedomagania i uchybienia, a także stałe monitorowanie efektywności wdrożonych mechanizmów kontrolnych;
 • aktywne działanie na rzecz jakości i poprawności wykonywanych czynności przez każdego pracownika,  jego bezpośredniego przełożonego oraz dodatkowo przez osoby  i partnerów biznesowych współpracujących ze Spółką;
 • dokonywanie badania i oceny istniejących w Spółce procedur i mechanizmów kontroli wewnętrznych oraz ich praktycznego przestrzegania;
 • ocenę przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych jednostki oraz programów, strategii i standardów ustanowionych w Spółce;
 • niezależna ocena efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli, w tym procedur kontroli finansowej;
 • wykonywanie czynności doradczych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania Spółki, a nie naruszających zasad obiektywizmu i niezależności audytora wewnętrznego;
 • ocena zabezpieczenia mienia Spółki;
 • ocena efektywności i gospodarności wykorzystywania zasobów Spółki;
 • niezależna ocena procesów zarządzania ryzykiem, kontroli oraz ładu organizacyjnego;
 • definiowanie oraz analiza obszarów ryzyka w zakresie działania Spółki;
 • tworzenie mapy ryzyka w aspekcie wyników oceny (prawdopodobieństwa jego wystąpienia i skutków);
 • opracowanie programu zadania audytowego;
 • przeprowadzenie czynności audytorskich w ramach zadania audytowego planowanego
  i doraźnego, zgodnie z Ustawą o finansach publicznych oraz innymi przepisami prawa w tym zakresie, Standardami audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Kodeksem etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych i metodologią audytu wewnętrznego opisaną w Księdze procedur;
 • ustalanie stanu faktycznego oraz przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości;
 • planowanie działań audytowych, w tym opracowanie i przedkładanie Prezesowi Zarządu  długoterminowego i rocznego planu audytu;
 • opracowanie metodyki audytu wewnętrznego;
 • planowanie i realizacja zadań audytowych;
 • prowadzenie kontroli i monitorowanie realizacji rekomendacji poaudytowych przez komórki organizacyjne;
 • prowadzenie oceny wewnętrznej audytu wewnętrznego;
 • sporządzanie sprawozdania półrocznego i rocznego z realizacji planu audytu;
 • opracowanie raportu końcowego z audytu wewnętrznego z określeniem rekomendacji (zaleceń poaudytowych);
 • wskazywanie skutecznych rozwiązań zmierzających do zapobiegania i likwidowania zauważonych nieprawidłowości;
 • przedstawianie Prezesowi Zarządu  ustaleń i zaleceń dotyczących obszaru poddanego audytowi; 
 • rzetelne dokumentowanie wszelkich czynności audytorskich;
 • przedkładanie Zarządowi wniosków o powołanie rzeczoznawcy w przypadkach wymagających specjalnych kwalifikacji;
 • współpraca z zewnętrznymi organami kontroli i nadzoru oraz audytorami zewnętrznymi;
 • organizowanie i nadzór nad korespondencją związaną z wykonywaniem zadań wynikających z zakresu czynności.

Oferujemy:

 • praca w miłej i przyjaznej atmosferze;
 • elastyczny czas pracy;
 • zatrudnienie na umowę zlecenie na okres 12 miesięcy.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres:

praca@zrfpk.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Oferta ważna do15.01.2016r.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.

 

Główny Księgowy/ oferta ważna do 30.12.2015r.

Zakres obowiązków

 • kierowanie Zespołem ds. Księgowo-Finansowych i w ramach swoich obowiązków raportowanie bezpośrednio Zarządowi;
 • nadzór, koordynacja i kontrola zadań wynikających z zakresu kompetencji podległemu mu Zespołu ds. Księgowo-Finansowych;
 • sporządzanie planów finansowych, zmian  i ich realizacja;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych według określonych standardów;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki;
 • zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
 • odpowiedzialność za naliczanie podatków PIT, CIT oraz VAT;
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP);
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi spółki, w tym z podmiotem obsługującym Spółkę w zakresie kadr;
 • monitorowanie i nadzór nad przebiegiem procesu windykacji.

Profil

 • wykształcenie wyższe w zakresie finansów i rachunkowości
 • biegłe posługiwanie się przepisami prawa w dziedzinie finansów i rachunkowości
 • min. 5 - letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego lub doświadczenie w firmie audytorskiej
 • znajomość polskiej ustawy o rachunkowości, międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej oraz prawa podatkowego,
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • niekaralność
 • mile widziane: znajomość praktyczna w obsłudze programu finansowo-księgowego Symfonia, doświadczenie w obsłudze księgowej instytucji finansowych, doświadczenie w rozliczaniu projektów unijnych, posiadanie certyfikatu uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, dodatkowe kwalifikacje zawodowe z dziedziny finansów: ACCA lub biegły rewident,

Oferujemy

 • Umowę o pracę, na pełen etat.
 • Stabilną, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
 • Prywatną opiekę medyczną.
 • Współpracę ze zgranym i doświadczonym zespołem.

Termin zgłoszeń

 • do 30.12.2015 r.

 

W przypadku zainteresowania danymi finansowymi Spółki, sprawozdanie finansowe za rok 2014 oraz opinia z badania biegłego rewidenta dostępne są do wglądu w siedzibie Spółki przy Pl. Hołdu Pruskiego 9, 70-550 Szczecin. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt telefoniczny z Panią Justyną Barsaba dostępną pod numerem tel. (91) 813 01 13 lub tel. kom. 726 161 619.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"

 

 

Specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości poręczeń/ oferta ważna do 23.11.2015r.

 

Miejsce pracy: Szczecin

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar: ¼ etatu


Opis stanowiska:

 • administrowanie bazami danych Funduszu oraz aplikacjami do obsługi poręczeń
 • wprowadzanie i aktualizacja informacji o klientach i umowach poręczenia do bazy danych, w tym informacji dotyczących realizowanych projektów przez Fundusz
 • wprowadzanie i administrowanie rejestrów dotyczących udzielonych poręczeń
 • okresowa analiza zaangażowania środków finansowych w udzielonych poręczeniach
 • monitorowanie poręczeń oraz analiza zagrożenia spłat kredytów/pożyczek poręczonych przez Spółkę, zaciągniętych przez klientów w Instytucjach Finansujących
 • przygotowanie sprawozdań z działalności poręczeniowej, w tym z sytuacji finansowej poszczególnych poręczeniobiorców

Wymagania:

 • Wykształcenie: wyższe w dziedzinie finansów, bankowości, matematyki stosowanej, statystyki, informatyki lub organizacji i zarządzania lub ostatni rok studiów magisterskich w tej dziedzinie
 • Doświadczenie: co najmniej praktyka zawodowa w zakresie obsługi bazy danych w funduszu pożyczkowym lub poręczeniowym bądź w instytucji finansowej w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych
 • Wymagania dodatkowe: biegła obsługa Microsoft Word, Excel, Acces, Power Point
 • komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność
 • doświadczenie, wysoka kultura osobista, dobra prezencja

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze ¼ etatu
 • atrakcyjny system motywacyjny
 • przygotowanie i wdrożenie do realizacji zadań
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • udział w budowaniu wysokiej pozycji firmy na rynku usług finansowych

Termin zgłoszeń

 • do 23.11.2015 r.

 

Proszę o przesłanie zgłoszenia (CV i list motywacyjny) na adres praca@zrfpk.pl


W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez ZRFPK Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zmianami).


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na konsultantów w obszarze pozyskiwania zewnętrznego finansowania zwrotnego dla przedsiębiorstwa z sektora MŚP

 

Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. jest podmiotem wspierającym rozwój przedsiębiorczości na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez udzielanie poręczeń spłaty kredytów udzielanych przez banki przedsiębiorstwom. W związku z dynamicznym rozwojem Spółka poszukuje osób do współpracy ciągłej w charakterze konsultantów w obszarze pozyskiwania zewnętrznego finansowania zwrotnego dla przedsiębiorstwa z sektora MŚP, działających na terenie miast i powiatów:

Szczecin, Koszalin, Świnoujście, Stargard Szczeciński, Choszczno , Wałcz, Myślibórz.

 

WYMAGANIA

Od kandydatów oczekujemy:

 

 1. wykształcenia wyższego,
 2. prowadzenia, bądź gotowości do uruchomienia własnej działalności gospodarczej,
 3. udokumentowanych praktycznych umiejętności w zakresie przygotowania biznesplanów,
 4. posiadania co najmniej dwuletniego (zdobyte w ciągu ostatnich 3 lat) doświadczenia w świadczeniu usług doradczych w obszarze finansów firmy lub na rzecz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą;
 5. doświadczenia polegającego na tym, że kandydat w ciągu ostatnich 2 lat (do dnia składania Zgłoszenia) przyczynił się do uzyskania finansowania zwrotnego, z wyłączeniem kredytów konsumpcyjnych i kredytów w rachunku bieżącym, przez mikro lub małych przedsiębiorców na rozwój ich przedsięwzięć gospodarczych o wartości co najmniej 500 tys. zł
 6. doświadczenia w realizacji usług doradczych w zakresie analizy finansowej przedsięwzięć gospodarczych, zdobyte w ciągu 3 lat licząc do dnia składania Zgłoszenia), w tym zrealizowanych na rzecz mikro- lub małych przedsiębiorstw.
 7. posiadania środka transportu oraz prawa jazdy gwarantującego swobodne, terminowe przemieszczanie się,
 8. dobrej organizacji pracy w czasie,
 9. dyspozycyjności.

Dodatkowym atutem kandydatów będzie doświadczenie w pracy w banku bądź funduszu pożyczkowym.

 

Zgłoszenie winno być złożone na kompletnie wypełnionym formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Zgłoszenie należy złożyć (przesłać lub złożyć osobiście) w zamkniętej kopercie w siedzibie ZRFPK Sp. z o.o., ul. Św. Ducha 5A, 70-205 Szczecin (Sekretariat) lub przesłać mailem na adres oferty@zrfpk.pl w terminie do dnia 31 stycznia 2014 r. do godziny 14.00 z dopiskiem: „Nabór kandydatów na konsultantów”.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą brane pod uwagę.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

 

Sporządził: Dariusz Mikołajczyk, 2014-01-16