Biuletyn Informacji Publicznej ZRFPK

Uchwały rady nadzorczej

 • 167/2011 z dnia 7.02.2011

  w sprawie: zaopiniowania projektu programu działania Spółki na lata 2011-2013.

  Więcej
 • 166/2011 z dnia 7.02.2011

  w sprawie: zmiany Regulaminu organizacyjnego i Schematu organizacyjnego Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Szczecinie 

  Więcej
 • 164/2010 z dnia 27.09.2010

  w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Szczecinie za rok obrotowy 2010

  Więcej
 • 163/2010 z dnia 27.09.2010

  w sprawie: wniosku Zarządu Spółki do Zgromadzenia Wspólników o uchwalenie Regulaminu udzielania poręczeń portfela transakcji wystandaryzowanych.

  Więcej
 • 162/2010 z dnia 27.09.2010

  w sprawie: wniosku Zarządu Spółki do Zgromadzenia Wspólników o uchwalenie Regulaminu udzielania poręczeń indywidualnych.

  Więcej
 • 161/2010 z dnia 28.06.2010

  w sprawie: wprowadzenia zmian w „Ramowym  regulaminie inwestowania własnych środków finansowych przez Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

  Więcej
 • 160/2010 z dnia 28.06.2010

  w sprawie: wyrażenia opinii i rekomendacji dla Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na zawarcie umowy pomiędzy Menadżerem Funduszu Powierniczego JEREMIE a spółką w ramach konkursu nr 1.1/2010/ZFPJ

  Więcej
 • 158/2010 z dnia 26.04.2010

  w sprawie: oceny pracy Prezesa Zarządu Spółki Pana Adama Badacha za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

  Więcej
 • 159/2010 z dnia 26.04.2010

  w sprawie: wniosku Rady Nadzorczej do Zgromadzenia Wspólników o przyznanie premii Prezesowi Zarządu Spółki.

  Więcej
 • 157/2010 z dnia 26.04.2010

  w sprawie: przyjęcia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

  Więcej
 • 156/2010 z dnia 26.04.2010

  w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie za rok obrotowy 2009

  egłych. RN nie wniosła uwag   i zastrzeżeń.

  Więcej
 • 155/2010 z dnia 26.04.2010

  w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki  Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009 i zysku z lat ubiegłych.

  Więcej
 • 154/2010 z dnia 26.04.2010

  w sprawie: zaopiniowania sprawozdania finansowego Spółki Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie za rok obrotowy 2009

  Więcej
 • 153/2010 z dnia 26.04.2010

  w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Zarządu Spółki Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie - z działalności Spółki za rok obrotowy 2009

  Więcej
 • 152/2010 z dnia 12.02.2010

  w sprawie: zaopiniowania programu działania Spółki na lata 2010-2012.

  Więcej
 • 151/2010 z dnia 12.02.2010

  w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki do Zgromadzenia Wspólników o dokonanie zmian w Regulaminie Poręczeń Kredytowych Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

  Więcej
 • 150/2009 z dnia 4.12.2009

  w sprawie: zatwierdzenia „Regulaminu organizacyjnego” i schematu organizacyjnego w  strukturze organizacyjnej Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

  Więcej
 • 149/2009 z dnia 4.12.2009

  w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Szczecinie za rok obrotowy 2009

  Więcej
 • 148/2009 z dnia 4.12.2009

  w sprawie: powołania członka Komisji Kwalifikacyjnej ds. Poręczeń Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

  Więcej
 • 147/2009 z dnia 4.12.2009

  w sprawie: odwołania członka Komisji Kwalifikacyjnej ds. Poręczeń Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

  Więcej

Uchwały rady nadzorczej z lat 2002 - 2009 można znaleźć na stronie archiwum Prawo publiczne > Uchwały rady nadzorczej