Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Funduszu Pomerania Sp. z o.o.

PODSTAWOWE  DANE  O SPÓŁCE:

1. NAZWA I ADRES:

FUNDUSZ POMERANIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 70-225 SZCZECIN, pl. Brama portowa 1

2. DATA I MIEJSCE REJESTRACJI

    

FUNDUSZ POMERANIA Spółka z o.o. została zawiązana umową – akt notarialny Repertorium A nr 2878/2002r. z dnia 03.06.2002r. Sąd Rejonowy w Szczecinie dokonał w dniu  08.08.2002 r. rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym,     numer KRS 0000126048.

3. PODSTAWA DZIAŁANIA

Podstawą prawną działania Spółki jest Kodeks Spółek Handlowych.

Akty prawne regulujące system finansowy Spółki :

- ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z   2002 r Nr  76,  poz.694 z późn. zmianami),

- ustawa z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz.  U. z 2000r. nr 54 poz.654 z późn. zmianami).

4. KAPITAŁ
    PODSTAWOWY

Kapitał podstawowy Spółki wynosi  12.150.000,00 zł i dzieli się na 12.150 udziałów  po 1.000,00 złotych każdy.

5. PRZEDMIOT
DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

Przedmiotem działalności stosownie do zapisu w KRS jest m.in:

§  64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem
ubezpieczeń funduszy emerytalnych,

§  70.22.Z  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

§  73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,

§  85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

§  68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

§  68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na
zlecenie.

Rokiem  obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

6. PRZECIĘTNE 
      ZATRUDNIENIE

Średnioroczne zatrudnienie w 2019 r. wyniosło                 12 etatów.

7. REGON

 812525808

8. NIP

 851-27-98-979

9. KRS

0000126048