Biuletyn Informacji Publicznej

Fundusze poręczeniowe na wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorców

Fundusze poręczeniowe dają możliwość poręczenia zapłaty wadium oraz innych form zabezpieczenia zapytań ofertowych.

 

Uprzejmie informujemy,

że PARP udostępniła listę funduszy, o których mowa w powyższym przepisie ustawy o utworzeniu PARP,

pod adresem:

Fundusze poręczeniowe na wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorców - PARP - Centrum Rozwoju MŚP

 

Zadaniem funduszy jest poręczanie zobowiązań finansowych przedsiębiorców, którzy posiadają zdolność kredytową, natomiast nie posiadają zabezpieczeń wymaganych przez instytucje finansujące takie jak fundusze pożyczkowe lub banki. Udzielane poręczenia stanowią od 50% do 80% kwoty pożyczki lub kredytu. 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wsparła liczne instytucje środkami na powiększenie kapitału funduszu poręczeniowego. Środki przeznaczone na ten cel pochodziły z Budżetu Państwa, środków przedakcesyjnych oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Obecnie fundusze poręczeniowe wsparte przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości mogą poręczać również zapłatę wadium, na zasadach określonych w Prawie Zamówień Publicznych lub zapytaniach ofertowych gdy Zamawiający dopuszcza taką formę zabezpieczenia.

Informacje o poręczeniach kredytów, poręczeniach leasingów, poręczeniach wadiów przetargowych

Fundusz Pomerania udziela poręczeń mikro, małym lub średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę i prowadzącym działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego lub prowadzącym działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego i posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Korzyści dla Przedsiębiorcy

- zwiększenie dostępności kredytu przy niewystarczających własnych zabezpieczeniach, co jest szczególnie istotne dla małych firm i/lub rozpoczynających działalność;

- skrócenie procedury uzyskania kredytu, w związku z możliwością szybkiego pozyskania poręczenia;

- uzyskanie poręczenia za pośrednictwem instytucji finansującej, bez konieczności kontaktowania się z Funduszem;

- podejmowanie nowych projektów, finansowanie inwestycji oraz wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych;

- tworzenie nowych i zachowanie istniejących miejsc pracy.

- możliwość korzystania z finansowania zewnętrznego przez przedsiębiorców:

·         we wczesnej fazie rozwoju,

·         nie posiadających odpowiednich zabezpieczeń na realizację inwestycji,

·         nie posiadających historii kredytowej

 

Przedmiot poręczenia

Poręczeniem mogą być objęte kredyty i pożyczki bankowe przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej, m.in: zakup produkcyjnych środków trwałych i obrotowych, wyposażenia i materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności, finansowanie działalności bieżącej.

 

Wysokość poręczenia

Poręczenie może być udzielone maksymalnie do 80 % wykorzystanej kwoty przyznanego kredytu bez odsetek od kredytu/pożyczki, nie więcej niż 1.000.000,00 zł

 

Okres poręczenia

Poręczenia są terminowe i udzielane na okres zgodny z okresem spłaty kredytu/pożyczki, wydłużony maksymalnie o 9 miesięcy.

 

Czas oczekiwania na poręczenie

Wnioski o poręczenie rozpatrywane są przez Fundusz do 14 dni pod warunkiem przedstawienia kompletu wymaganych dokumentów.

 

Koszty poręczenia

Z tytułu udzielonego poręczenia Fundusz pobiera jednorazową opłatę prowizyjną zgodnie z tabelą opłat i prowizji obowiązującą w Funduszu.

Opłata prowizyjna jest potrącana przez Instytucję finansującą z pierwszej transzy kredytu i przekazywana na rachunek Funduszu lub dokonywana bezpośrednio przez przedsiębiorcę.

 

Procedura udzielania poręczeń

1. Wniosek o udzielenie poręczenia Przedsiębiorca (MŚP) pobiera i składa w Instytucji Finansującej współpracującej z Funduszem Pomerania wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu/pożyczki.

2. Po podjęciu decyzji o udzieleniu kredytu/pożyczki Instytucja Finansująca przekazuje do Funduszu wniosek kredytobiorcy lub pożyczkobiorcy o udzielenie poręczenia wraz z wymaganymi załącznikami.

3. Rozpatrując wniosek o udzielenie poręczenia Fundusz, podobnie jak Instytucja Finansująca, dokonuje analizy i ocenia zdolność przedsiębiorcy do spłaty kredytu wraz z odsetkami. Ocena ta stanowi podstawę do podjęcia decyzji o udzieleniu lub odmowie poręczenia. Po podjęciu pozytywnej decyzji o udzieleniu poręczenia Fundusz zawiera z Przedsiębiorcą umowę o udzielenie poręczenia, a za udzielone poręczenie przedsiębiorca dokonuje wpłaty prowizji.

4. Jednocześnie z Instytucją Finansującą, Fundusz zawiera umowę poręczenia kredytu.

 

Zabezpieczenie poręczenia

Fundusz wymaga zabezpieczenia udzielonego poręczenia w formie weksla in blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową. W szczególnych wypadkach, gdy kredyt/pożyczka jest obarczony bardzo wysokim kredytem, Fundusz może uzależnić decyzję o udzieleniu poręczenia od ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w formach stosowanych powszechnie przez banki.

Warunki dodatkowego zabezpieczenia poręczenia są określone w odrębnej umowie pomiędzy kredytobiorcą a Funduszem. Ponieważ Fundusz poręcza tylko część kredytu/pożyczki, kredytobiorca zobowiązany jest do ustanowienia zabezpieczenia na rzecz kredytodawcy pozostałej, nie poręczonej części kredytu/pożyczki, zgodnie z jego wymogami.

Poręczenie obejmuje zobowiązania Funduszu w wysokości ustalonej w umowie, w przypadku gdyby kredytobiorca nie wykonał zobowiązań z tytułu umowy kredytu/pożyczki w oznaczonym terminie.
Fundusz pokrywa część kwoty kredytu/pożyczki nie spłaconej przez kredytobiorcę, proporcjonalnie do podziału ryzyka określonego w umowie poręczenia.

 

Informacje dodatkowe

Wnioski o udzielenie poręczenia można otrzymać w wydziałach kredytowych oddziałów banków współpracujących z Funduszem.


Dodatkowe informacje na temat poręczeń i gwarancji kredytów/pożyczek można uzyskać telefonicznie pod numerem (0-91) 813 01 10, jak również na stronie internetowej Funduszu www.funduszpomerania.pl lub w Biurze  Funduszu Pomerania w Szczecinie.