Biuletyn Informacji Publicznej

Raport_o_stanie_zapewniania_dostępności

Rating Funduszu Pomerania

 

Fundusz Pomerania Sp. z o.o.  (Szczecin)

 

Nadany rating kredytowy

Perspektywa ratingu

Data ostatniego ratingu

A+

stabilna

18.01.2022r.

Informujemy o przyznaniu w dniu  19.01.2021r. przez Agencję Ratingową EuroRating  Funduszowi Pomerania Sp. z o.o. kolejny raz wysokiego ratingu oceny ryzyka kredytowego:

A+ perspektywa stabilna.

Przyznana ocena oznacza wysoką zdolnością do obsługi zobowiązań oraz wiarygodnością finansową Funduszu.

Rating przyznany jest na okres 1 roku i będzie odnawiany corocznie oraz aktualizowany kwartalnie.

EuroRating Sp. z o.o. jest formalnie zarejestrowana przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd
i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA) jako agencja ratingowa uprawniona do wystawiania ratingów kredytowych na terenie całej Unii Europejskiej (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych) i podlega bezpośredniemu nadzorowi ESMA (lista agencji ratingowych zarejestrowanych w Unii Europejskiej:

Agencja ratingowa EuroRating posiada status ECAI – zewnętrznej instytucji oceny wiarygodności kredytowej (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013 z dnia 26.06.2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych), a ratingi kredytowe przyznawane przez EuroRating mogą być stosowane do celów regulacyjnych przez instytucje finansowe w całej Unii Europejskiej i są równe ratingom wystawianym przez inne agencje uznane przez ESMA, bez terytorialnych lub innych ograniczeń.

Ratingi nadawane przez EuroRating funduszom poręczeń kredytowych mogą być stosowane przez banki akceptujące poręczenia tych funduszy do obliczania kwot ekspozycji ważonych ryzykiem służących wyliczaniu własnych wymogów kapitałowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30.08.2010 r. (Dz.U. nr 164, poz. 1111).

Fundusz otrzymał wysoką, lepszą od spółek z WIG 20 ocenę. To pokazuje, że Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych jest wiarygodnym poręczycielem, a ryzyko współpracy z Funduszem jest niskie.

Skala ratingowa agencji ratingowej EuroRating

 

Poniższa tabela zawiera opis ryzyka kredytowego związanego z poszczególnymi klasami ratingów nadawanych przez agencję ratingową EuroRating:

Grupa

Rating

Opis ryzyka

Poziom inwestycyjny

  AAA

Znikomy poziom ryzyka kredytowego. Wiarygodność finansowa
na najwyższym poziomie. Rating nadawany wyłącznie w przypadku wyjątkowo wysokiej zdolności do obsługi zobowiązań finansowych.

   AA+

Bardzo niski poziom ryzyka kredytowego. Wiarygodność finansowa
na bardzo wysokim poziomie. Bardzo wysoka zdolność do obsługi zobowiązań. Niska podatność na niekorzystne warunki gospodarcze.

   AA

   AA-

    A+

Niski poziom ryzyka kredytowego. Wysoka wiarygodność finansowa
i zdolność do obsługi zobowiązań. Przeciętna odporność na wpływ niekorzystnych warunków gospodarczych utrzymujących się przez
dłuższy czas.

    A

    A-

  BBB+

Umiarkowane ryzyko kredytowe. Dobra wiarygodność finansowa
i wystarczająca zdolność do obsługi zobowiązań w dłuższym terminie. Podwyższona podatność na utrzymujące się przez dłuższy czas niekorzystne warunki gospodarcze.

  BBB

  BBB-

Poziom spekulacyjny

   BB+

Podwyższone ryzyko kredytowe. Relatywnie niższa wiarygodność finansowa. Wystarczająca zdolność do obsługi zobowiązań w przeciętnych
lub sprzyjających warunkach gospodarczych. Wysoki lub średni poziom odzyskania wierzytelności w przypadku wystąpienia niewypłacalności.

   BB

   BB-

    B+

Wysokie ryzyko kredytowe. Zdolność do obsługi zobowiązań uwarunkowana
w dużym stopniu sprzyjającymi warunkami zewnętrznymi. Średni lub niski poziom odzyskania wierzytelności w przypadku wystąpienia niewypłacalności.

    B

    B-

  CCC

Bardzo wysokie ryzyko kredytowe. Bardzo niska zdolność do obsługi zobowiązań nawet w przypadku sprzyjających warunków gospodarczych. Niski lub bardzo niski poziom odzyskania wierzytelności w przypadku wystąpienia niewypłacalności.

   CC

    C

    D

Ekstremalnie wysokie ryzyko kredytowe. Całkowity brak zdolności
do obsługi zobowiązań. Bez dodatkowego wsparcia z zewnątrz poziom odzyskania wierzytelności bardzo niski lub bliski zeru.